Mặt trước Hệ thống Cách đặt vân tay Sơ đồ kết nối của một máy Kiểm soát vào ra Sơ đồ kết nối của nhiều máy Kiểm soát vào ra