MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Các sự cố và cách khắc phục
 

 

1. Do một administrator thay đổi hay quên password của mình, không thể vào chương trình quản lý được, chúng ta phải làm gì?

Trả lời: Trước tiên máy vi tính phải được nối với Office 2000, sau đó vào chương trình chấm công nối kết với danh mục; tìm file att2000.mdb, nhấp đôi vào nó và tìm danh sách “userinfor” trong giao diện xuất hiện, nhấp đôi vào đó để tìm chữ “securityflags”, hủy tất cả các hình của danh sách trong câu (15 indicate administrator).

2. Tôi quên password của cơ sở dữ liệu, cách xử lý?

Trả lời: Vào “maintenance and setting” của chương trình quản lý, click vào “setting password of database”. Sau đó không cần phải xác nhận password cũ nhưng bạn cũng có thể cài đặt password mới của cơ sở dữ liệu.

3. Sử dụng check – in, clock-inness, clock out như thế nào?

Trả lời: Khi công nhân viên cần ra ngoài, công nhân viên đó phải đăng ký trên thiết bị chấm công. Khi công nhân viên đó trở về, họ phải chọn clock-in.

4. Trong khi tìm record chấm công, ta chọn phòng ban cao nhất, chọn tất cả các công nhân viên, tại sao ta không thấy được record nhưng nó hiển thị đúng và được lưu để download các dữ liệu? 

Trả lời:

(1)  Nó có thể là record dữ liệu đã hết thời gian theo giới hạn yêu cầu. Bạn muốn xem record ban đầu, bạn hãy mở dữ liệu chấm công (att2000.mdb), vào danh sách clock –in – out, bạn sẽ thấy được tất cả record ban đầu, thay đổi record chấm công ban đầu nằm trong giới hạn mà bạn yêu cầu, bạn phải đặc biệt chú ý năm của nó.

(2) Nó có thể là thêm một phòng ban cao nhất trở lại sau khi tên chung của công ty đã bị hủy, kết thúc cài đặt, mặc định phòng ban cao nhất của công ty chung không thể hủy được, nhưng ngược lại nó có khả năng thay đổi theo nội quy chấm công.

5. Tôi đã phân công ca, tại sao không có kết quả tính toán và thống kê về thời gian nghỉ phép, đi trễ và về sớm?

Trả lời: Trước tiên, bạn vào management để kiểm tra việc cài đặt ca, trong điều kiện thông thường, tên của ca tương ứng với việc hiển thị time period xuất hiện màu xanh trong hộp thời gian bên phải. Nếu không có gì trở ngại, vào danh sách ca công nhân viên, xem ngày bắt đầu của ca công nhân viên, ngày bắt đầu vượt qua việc tính và giới hạn thời gian, phải không? Nếu không phải như thế, phân công ca trở lại, điều chỉnh ngày bắt đầu mới.

6. Làm sao xóa kế hoạch đã được cài đặt?

Trả lời: Trước hết bạn có thể thêm kế hoạch trống, sau đó dùng kế hoạch trống để thay thế kế hoạch đó và nó sẽ bị hủy trong staff assignment, bạn vào schedule management để hủy kế hoạch tương ứng, OK.

7. Tại sao dữ liệu được chứa trong trong record ít hơn dữ liệu được download trong quá trình download tất cả các dữ liệu?

Trả lời: Trong lúc download và ghi chép, chương trình chấm công có thể xác định các record được download, các record lặp lại sẽ bị hủy một cách tự động, các record được lưu trữ rồi sẽ không lưu trữ nữa.

8. Tại sao các record đã download xuất hiện nhưng không tìm thấy nó trong khi truy vấn?

Trả lời: Xác nhận giới hạn thời gian mà bạn truy vấn căn cứ vào thời gian của record được tải hay không được tải. Có thể kiểm tra các record ngày, tháng, năm sau khi các record đã được download, hay mở các cơ sở dữ liệu (att2000.mdb), vào check-in-clock-induler, bạn sẽ thấy tất cả các record ban đầu, xác nhận thời gian của các record chấm công ban đầu nằm trong giới hạn của đạt được. Đặc biệt nên chú ý các record năm, có vài thiết bị độc lập định thời gian không đúng thực tế, kết quả các record thời gian chấm công cũng bị sai.

9. Tại sao tôi thường có mặt, nhưng máy lại báo tôi ra ngoài mà không phải là nghỉ phép hay có lý do chính đáng?

Trả lời: Trước tiên, kiểm tra bố trí time period của bạn, xác nhận record chấm công của bạn nằm giới hạn thời gian ra ngoài, ví dụ: bạn cài đặt thời gian ra ngoài là từ 17: 00 đến 18: 00, record thời gian ra ngoài của bạn là 16: 30, vì vậy record này không có hiệu lực. Hệ thống sẽ báo là buổi chiều làm việc không tốt (trong nội quy chấm công, thời gian ra ngoài rất được chú ý), lần sau bạn nên kiểm tra thời gian chấm công của mình có đúng hay không.

10. Tại sao có thời gian đi làm trễ và vào làm sớm trong việc tính toán chấm công và thống kê ca nhưng ngược lại không có các record của nó trong các record truy vấn?

Trả lời: Bạn nên xem việc cài đặt tính toán chấm công theo nội quy chấm công, hãy xem nếu “record giờ vào công tác: đi trễ/về sớm” được ký hoặc không ký, nếu nó được dán nhãn vì vậy hệ thống không tốt sẽ hiển thị việc đi trễ/về sớm.

11. Các lãnh đạo của công ty không yêu cầu giờ vào và giờ ra, nhưng việc hiện diện của họ được yêu cầu tính toán, làm sao thực hiện được điều đó?

Trả lời :

(1) Vào attendance setting nằm dưới staff maintenance, hủy chấm công hợp lệ.

(2) Sắp xếp period time cần thiết đối với thời gian vào và ra, tạo một kế hoạch, kế hoạch này sẽ sử dụng để tính toán với công nhân viên. OK.

12.Tại sao tôi thêm kế hoạch mới và trong shift management không được?

Trả lời: Chương trình mà bạn phải cài đặt độ dài thời gian (time period) cho ca, sau đó bạn có thể cài đặt kế hoạch, bạn hày xem time period của ca được bố trí hay chưa bố trí.

Đăng ký nhận tin
Thiết kế 2020 © Công ty ADEL Việt Nam - Khóa vân tay ADEL